Indian Platygastridea

Scelioninae

Calliscelio  Ashmead 1893

Ceratobaeus  Ashmead 1893

Dicroscelio  Kieffer 1913

Doddiella  Kieffer 1913

Duta  Nixon 1933

Dyscritobaeus  Perkins 1910

Encyrtoscelio  Dodd 1914

Fuscicornia  Risbec 1950

Gryon  Holiday 1833

Gryon ingens  K. Veenakumari and Rajmohana K 2016

Heptascelio  Kieffer 1916

Odontacolus  Kieffer 1910

Opisthacantha  Ashmead 1893

Oxyscelio  Kieffer 1907

Palpoteleia  Kieffer 1926

Paratelenomus  Dodd 1914

Probaryconus  Kieffer 1908

Scelio  Latreille 1805

Sparasion  Latreille 1802